Nông nghiệp

Dung môi Dimethyl Sulfoxide (DMSO)

Dung môi Dimethyl Acetamide (DMAC)

Dung môi Propylene Glycol (PG)

Dung môi Glycerine USP

Dung môi N-METHYL-2-PYRROLIDONE (NMP)