Nông nghiệp

Tricalcium phosphate (TCP)

Tinh dầu tỏi – Garlic oil

Tinh dầu tiêu – Blach pepper oil

Tinh dầu ớt – Capsicum oil

Chất che mùi MASQUODOR FGR