Thực phẩm

Tinh dầu tỏi – Garlic oil

Chất điều vị – Glycine

Chất phá bọt dạng bột DFM P-20

Dung môi Glycerine USP