Sản phẩm

Chất phá bọt – Emultrol DFM DV-28

Chất phá bọt dầu khoáng DFM AFO2

Chất phá bọt dạng bột DFM P-20

Chất tạo đặc HEMC

Chất tạo đặc HPMC